De stichting Human Quality & Performance (HQ&P) is opgericht op 2 juli 1993. Het doel van de Stichting is als volgt geformuleerd in de oprichtingsakte: "het bevorderen van de kwaliteit van de begeleiding van personen, met name, maar niet uitsluitend, in de lichamelijke opvoeding, de sport en de maatschappelijke gezondheidszorg, zomede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords." (artikel 2, lid 1)

Eveneens uit de oprichtingsakte is het volgende: "De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verzorgen van cursussen, workshops en themadagen,
  • het verrichten van onderzoek op de in artikel 1 genoemde gebieden,
  • het mondeling of schriftelijk adviseren van individuele personen, groepen en/of organisaties of instanties, die betrokken zijn op de in artikel 1 genoemde gebieden,
  • het verzorgen van publicaties, mede over eigen onderzoeken, en
  • het opzetten en beheren van een archief waarin de gegevens van verricht onderzoek worden opgeslagen."

(artikel 2, lid 2).